SERVICES

Samruk-Kazyna: 8 (7172) 79-46-27
KazMunayGas: 8 (7172) 78-62-13
United chemical company: 8 (7172) 79-46-31
Tau Ken Samruk: 8 (7172) 79-46-28
Samruk-Kazyna Invest: 8 (7172) 79-46-28
Samruk-Kazyna Contract: 8 (7172) 79-46-33

Samruk-Kazyna:  8 (7172) 55-27-43
KazMunayGas: 8 (7172) 55-26-89
United chemical company: 8 (7172) 55-27-43
Tau Ken Samruk: 8 (7172) 55-26-89
Samruk-Kazyna Invest: 8 (7172) 55-26-89

United chemical company: 8 (7172) 79-46-48
Tau Ken Samruk: 8 (7172) 79-46-29
Samruk-Kazyna Invest: 8 (7172) 79-46-40
Samruk-Kazyna Contract: 8 (7172) 79-46-48

Samruk-Kazyna: 8 (7172) 79-46-37
KazMunayGas: 8 (7172) 79-46-37
United chemical company: 8 (7172) 79-46-42
Tau Ken Samruk: 8 (7172) 79-46-42
Samruk-Kazyna Invest: 8 (7172) 79-46-42
Samruk-Kazyna Contract: 8 (7172) 79-46-42

Samruk-Kazyna: 8 (7172) 79-46-20
KazMunayGas: 8 (7172) 79-46-24
United chemical company: 8 (7172) 79-46-22
Tau Ken Samruk: 8 (7172) 79-46-22
Samruk-Kazyna Invest: 8 (7172) 79-46-22
Samruk-Kazyna Contract: 8 (7172) 79-46-22

Samruk-Kazyna:  8 (7172) 79-46-32
KazMunayGas: 8 (7172) 79-46-32

Head of the Outstaffing department: Kariyeva Gulshaida 8 (7172) 79-46-08